ارومیه

در آذربایجان غربی، ایران
امروز: چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر ارومیه، در استان آذربایجان غربی، ایران

اطلاعات شهر ارومیه

آب و هوای شهر ارومیه

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۴۰ درصد، فشار: ۲۸۹۸۷.۵۰ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۲۱

ساعت: ۱۸:۲۰

دما: °۱۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)